Suradnički tim

Voditeljica

prof. dr. sc. Aneta Stojić

Aneta Stojić diplomirala je njemački jezik i književnost i francuski jezik i književnost u Zadru 1996. godine. Poslijediplomski studij iz opće lingvistike završila je 2006. godine na Sveučilištu u Zadru gdje je stekla titulu doktora znanosti. Od 1998. godine radi na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Profesuru je stekla 2012. godine te predaje lingvističke kolegije na studiju njemačkoga jezika i književnosti. U svojim znanstvenim radovima bavi se leksikološkim, frazeološkim i kontaktnolingvističkim pojavama u hrvatskome i njemačkome jeziku. Voditeljica je Poslijediplomskoga specijalističkog studija prevođenja. Znanstvena je voditeljica Austrijske knjižnice Rijeka.

Suradnica

doc. dr. sc. Nataša Košuta

Nataša Košuta završila je studij Hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a doktorirala je 2016. u okviru Poslijediplomskoga doktorskog studija glotodidaktike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom doktorskog rada na temu „Kolokacijska kompetencija u pisanoj proizvodnji srednjoškolskih učenika njemačkoga jezika u Hrvatskoj” pod mentorstvom prof. dr. sc. Anete Stojić. Zaposlena je na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Njezino područje interesa obuhvaća istraživanje procesa ovladavanja stranim jezikom, rano učenje stranoga jezika te kolokacije.

Suradnica

izv. prof. dr. sc. Christine Konecny

Christine Konecny ​​završila je sveučilišni diplomski studij latinskog i talijanskog jezika (nastavnički smjer) na Sveučilištu u Innsbrucku 2002. i ondje doktorirala 2008. Godine 2015. završila je habilitaciju i odtad je izvanredna profesorica za talijansku lingvistiku. Smatraju je stručnjakinjom za frazeologiju, a na ovom je području stekla reputaciju ponajprije nagrađivanom disertacijom o kolokacijama u talijanskom jeziku. Također je bila voditeljica dvaju istraživačkih projekata: “Talijansko-njemačke kolokacije” (http://www.kollokation.at) i “LeKo – kombinacije leksema u višejezičnom kontekstu” (http: //www.leko- projekt.org). Od 2018. suradnica je na projektima “GEPHRAS” i “GEPHRAS2” (https://romanistik-gephras.uibk.ac.at/), koji su posvećeni frazeološkom inventaru genovskog govora kojem prijeti izumiranje. Od 2016. članica je upravnog odbora prestižnog frazeološkog društva EUROPHRAS.

Suradnica

doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić

Marija Brkić Bakarić je docentica i viša znanstvena suradnica u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je informatiku i engleski jezik i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2006. godine, a doktorirala na poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 2013. godine. Predmet znanstvenog istraživanja Marije Brkić Bakarić je primjena postupaka strojnog učenja u različitim domenama, s posebnim naglaskom na strojno prevođenje, obradu prirodnog jezika općenito te dubinsku analizu podataka.

Suradnica

doc. dr. sc. Lucia Načinović Prskalo

Lucia Načinović Prskalo docentica je na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je informatiku i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2008. Titulu doktora znanosti stekla je nakon završetka Poslijediplomskog studija iz informacijskih i komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 2016. godine. Od 2009. radi na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci te sudjeluje u pripremi i izvedbi nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju informatike. Trenutno je nositelj kolegija Engleski jezik za potrebe IT struke, Dinamičke web aplikacije i Uvod u programiranje za web. Područje njenih znanstvenih istraživanja uključuje računalnu obradu prirodnih jezika, strojno prevođenje, analizu i vizualizaciju podataka, izradu web aplikacija, prozodiju jezika, sintezu govora, računalno potpomognuto učenje jezika. Iz navedenih je područja kao autor i suautor objavila i recenzirala veći broj znanstvenih radova.

Suradnik

doc. dr. sc. Jakob Patekar

Jakob Patekar diplomu profesora engleskoga jezika i književnosti i pedagogije stječe 2007. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a 2016. doktorira s ocjenom summa cum laude na poslijediplomskome studiju Glotodidaktike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom rada Utjecaj hrvatskoga kao materinskoga jezika na pisani ostvaraj na engleskome kao stranome jeziku kod učenika osmoga razreda. Od 2007. do 2016. predaje engleski jezik u osnovnoj školi u Rijeci. Početkom 2017. zapošljava se na visokoj školi RIT Croatia gdje predaje kolegije pisanja i vodi Katedru za općeobrazovne kolegije. Na Filozofskome fakultetu u Rijeci kao vanjski suradnik od 2019. predaje Uvod u učenje i poučavanje engleskoga jezika.

Suradnica

Iva Barić, mag. educ.

Iva Barić magistra je edukacije njemačkog jezika i književnosi i engleskog jezika i književnosti od rujna 2013. godine. Predavačica je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na Sveučilištu u Rijeci na katedri za strane jezike. Njezina polja interesa uključuju primijenjenu lingvistiku, glotodidaktiku, istraživanje kolokacija, metajezične svjesnosti i međujezičnog utjecaja.Trenutno je na doktorskom studiju glototdidaktike u sklopu kojeg istražuje razlike u međujezičnom utjecaju, metajezičnoj svjesnosti i razini usvojenosti jezika kod učenika koji uče prvo engleski pa njemački, odnosno njemački pa engleski. Radno iskustvo stekla je radeći s različitim dobnim skupinama u školi stranih jezika te srednjoj i osnovnoj školi.

Suradnica

Ana Keglević, mag. educ.

Ana Keglević završila je studij njemačkog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti 2015. godine, a 2016. godine zapošljava se kao asistentica na Odsjeku za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Poslijediplomski studij germanistike upisuje 2017. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru. U doktorskom radu se bavi kontrastivnom analizom njemačkih i hrvatskih kolokacija.